Algemene voorwaarden 1 op 1 fotografie coaching


Algemene Voorwaarden


1 op 1 fotografie coaching Nederland

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer: Abigail van Kooten Photography die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
– Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen die een dienst afnemen van opdrachtnemer.
– Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening zoals: individuele begeleiding, coaching, training, workshops of eventuele andere diensten.
– Pakket: beschrijving van de afgenomen diensten van opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

– Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
– De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
– Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

Artikel 3. Offertes en prijzen

– De door opdrachtnemer gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
– De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

– Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
– Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
– Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden uitgevoerd door eigen persoon, dan wel door derden, te laten plaatsvinden in een tijdsbestek dat zij geschikt acht.
– Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

– De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor vooraf bepaalde tijd zoals uitdrukkelijk en schriftelijk is overeenkomen in de beschrijving van het pakket.
 – Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Geheimhouding

– Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.
– Informatie in de vorm van spreadsheets, foto’s, video’s, opnames van live sessies, templates of andere vormen van naslagwerken worden door opdrachtgever niet gedeeld met derden.
– Opdrachtnemer behoudt zich het recht voornoemde naslagwerken in te kunnen zetten voor promotionele- en/of ontwikkelingsdoeleinden.

Artikel 7. Opzegging

– Beide partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Restitutie is niet mogelijk, maar de investering kan worden ingezet voor een andere dienst van Abigail van Kooten Photography.
– Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Gebreken, klachtentermijn

– Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
– Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor opdrachtnemer of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden.
– Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 9. Betaling

– De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken.
– Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering toe gestuurd. Voldoet de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is opdrachtnemer gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor de rekening van de opdrachtgever.
– Bij een betalingsachterstand is opdrachtnemer gerechtigd verdere deelname op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
– Indien opdrachtgever niet aanwezig kan zijn bij een live coaching sessie kan er geen aanspraak gedaan worden op restitutie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

– De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
– De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
– Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 11. Overmacht

– Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
– Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
– Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Abigail van Kooten Photography

Haringvlietstraat 63
3313 EA Dordrecht

Abigail van Kooten Photography, geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56003617.